#พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้บัณฑิต มรพส. ที่จะเข้ารับฯ ปริญญาบัตรในปีนี้ ยืนยันการเข้ารับฯ ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.psru.ac.th ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 5 พ.ย. 63
กรณีที่บัณฑิตที่ลงทะเบียนแล้วแต่มีความประสงค์จะไม่เข้ารับฯ สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ดังนี้

1.) ค่าดำเนินการ 800.- คืน 50% เนื่องจาก ม.ได้ดำเนินการไปแล้ว
2.) ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 200.- ไม่สามารถคืนได้ เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว
3.) ค่าตัดชุดสูท/ครุย ไม่สามารถคืนได้ เนื่องจากได้ดำเนินการสั่งตัดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ติดต่อรับชุดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ในวันที่ 6 ธ.ค. 63
4.) ค่าถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ให้มาถ่ายพร้อมกัน ในวันที่ 7 ธ.ค. 63 ถ้าไม่ประสงค์จะมาถ่ายรูป สามารถรับเงินคืนได้ 50 % จากยอดการจองของแต่ละบุคคล (ยอดจองรูปไม่เท่ากัน) เนื่องจาก ม. ได้ดำเนินการมัดจำกับทางร้านเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ให้ติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ระหว่างวันที่ 15 - 30 ธ.ค. 63 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์..!!

ภาพกิจกรรมงานซ้อมรับฯ

ติดตามข่าวสาร