#

การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร