เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ GreenOffice
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
การชี้บ่งและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน Green Office
เคล็ดลับความสำเร็จสำนักงานสีเขียว
แผ่นพับโครงการสำนักงานสีเขียว
โครงการประชุม Green Office
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี2559
ขั้นตอนการรับสมัครและแผนการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียวประจำปี 2559
คู่มือสำนักงานสีเขียว Green Office
ข้อมูลการนำเสนอการดำเนินงาน
สำนักงานสีเขียว
ข้อมูลการนำเสนอโครงการสำนักงานสีเขียว
   
ข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับ Green Office ภายในมหาวิทยาลัย
- การประชุมเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว และการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ภาวะวิกฤต
- แจ้งการใช้งานระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-กำนันพิบูลและคู่มือการใช้งาน
- คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Green Office.
- ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองรถไปราชการออนไลน์ผ่านทางจดหมายข่าวศรีพิบูลเพื่อลดการจองโดยใช้กระดาษ
- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะเพื่อลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย
- รายการขยะรีไซเคิลประจำเดือนจากโครงการ Waste Hero PSRU
- เว็บไซต์ข้อมูลขยะรีไซเคิลจากเว็บไซต์ http://wh.psru.ac.th
   
 Copyright©2016 Green Office Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.