ประกาศผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดีและดีเด่น/Oral presentation/Poster presentation

ผลการพิจารณาและกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่(ระดับดี)
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น
สูจิบัตรการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒
ผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาคบรรยาย)
ผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาคโปสเตอร์)
โครงการประกวด "มีสราชภัฏรีไซเคิล"
ระเบียบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การประกวด ขับร้อง(เพลงลูกทุ่ง) ประกอบลีลา(Dancer) และการประกวดวงสตริง
ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การประกวดขับร้อง(เพลงลูกทุ่ง) ประกอบลีลา(Dancer) และการประกวดวงสตริง
กำหนดการฉบับปรับปรุงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การประกวดแผนธุรกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำหนดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน
กำหนดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ใบสมัครเพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ (คุณภาพชีวิต) งานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
รายละเอียดการประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกณฑ์การสมัครการประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต)
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
ผังการจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสาธิต ในงานการประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
ประกาศสำหรับนักวิจัยที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
รายชื่อผู้ประสานงานการจัดประชุมราชภัฏวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ตารางดำเนินกิจกรรมการพิจารณาบทความวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่
ตารางดำเนินกิจกรรมการพิจารณาบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2553
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
 
 
รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
 
 
กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
         
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 7200 โทรสาร 0-5526-7038