อธิการบดี
   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0-5526-7000 ต่อ 9339
อีเมล์ : buncha.psru@gmail.com
สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 


         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU