อธิการบดี
   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 


         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU