เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย/วิสัยทัศน์
 

 

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

         

 

 

 

 

 


Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU