เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย/ยุทธศาสตร์
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีแนวทางในการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ
3. ยกระดับการทำนุบำรุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน


         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU