หน้าหลัก / บริการระบบสารสนเทศ

บริการระบบข่าวสารและระบบสารสนเทศ

properties
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

iMiS PSRU

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บริการระบบสารสนเทศที่ใช้งานในมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ
properties
ระบบข่าวสมัครงาน

e-Job PSRU

บริการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงานให้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ
properties
ข่าวสอบราคา

e-Procurement PSRU

บริการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ
properties
ข่าวประกวดราคา

e-Auction PSRU

บริการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ
properties
iPASSPORT CLOUD

iPASSPORTCLOUD

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และจัดเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เข้าสู่ระบบ
properties
THAHINC

THAHINC

ศูนย์ป้องกันการบุกรุกและเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ
properties
ระบบแจ้งข่าวสารของมหาวิทยาลัย

News PSRU

ระบบการแจ้งข่าวสาร กิจกรรม ข่าวประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ
properties
ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับองค์กร

KM PSRU

ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับองค์กรสำหรับหน่วยงานภายนอกและภายใน

เข้าสู่ระบบ
properties
จดหมายข่าวศรีพิบูล

e-SripibulNews

บริการจดหมายข่าวศรีพิบูลสำหรับประกาศข่าวสารและกิจกรรม

เข้าสู่ระบบ
properties
ระบบบริการสืบค้นบทความวิจัย/บทความวิชาการ

Journal PSRU

บริการระบบสืบค้นบทความวิจัยและบทความทางวิชาการสำหรับบริการนักวิจัยและนักศึกษา

เข้าสู่ระบบ
properties
ระบบคลังความรู้บริการบทความวิจัย วิทยานิพนธ์

Theses PSRU

ระบบคลังความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริการบทความวิจัย วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

เข้าสู่ระบบ
properties
ระบบแสดงสื่อวิดีโอมัลติมิเดียประชาสัมพันธ์

PibulTube PSRU

ระบบแสดงข้อมูลรูปภาพกิจกรรมและวิดีโอมัลติมิเดียเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : Pibulsongkram Rajabhat University