คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

     
 
ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
 
     
 
 
 
 
 
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
นายโกวิทย์ ทรงคุณ
นายประดาป พิบูลสงคราม
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.ประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร
ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง
ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ว่าง
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

ว่าง

 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ว่าง
ผศ. ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

ว่าง

 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ผศ. ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ว่าง
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
 
 
 
     
     
 
 
 
   
 
   
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
 
   
 
 
 
 

 


         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU