คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

     
 
ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
 
     
 
 
 
 
 
ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
นายโกวิทย์ ทรงคุณ
นายประดาป พิบูลสงคราม
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.ประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร
ศ.ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง
ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

นายชาญวิทย์ พิจิตร

 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
นายธนู ขวัญเดช
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

ว่าง 

 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ว่าที่ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
 
 
 
     
     
 
 
 
   
 
   
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
 
   
 
 
 
 

 


         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU