คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

     
 
ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
 
     
 
 
 
 
 
ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
นายโกวิทย์ ทรงคุณ
นายประดาป พิบูลสงคราม
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.ประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร
ศ.ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง
ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

นายสมชาย จิตการุณ 

 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป

 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
อาจารย์เกชา ดาดูเคล
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
 
 
 
     
     
 
 
 
   
 
   
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
 
   
 
 
 
 

 


         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU