คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรม | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน


หลักการและเหตุผล

     แนวคิดการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ เป็นการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่สามารถ ใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม ที่เน้นหลักสูตร ตำรา อุปกรณ์การสอน ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศย่างยั่งยืนและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
2. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบนโยบายมหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

กำหนดการอบรม

วันเดือนปี/เวลา

รายการ/กิจกรรม

วันพุธที่  22  กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมอบรมเรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0”

เวลา 8.30 น. - 9.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 9.00 น. – 9.15 น.

กล่าวเปิดโดยท่านอธิการบดี

เวลา 9.15 น. - 12.00 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0” โดยท่าน รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

  

สถานที่อบรม

   ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะลแก้ว)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

100 คน

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ

50 คน

บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

50 คน

รวม

200 คนท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
เริ่มต้นนับ 02/02/2560