เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(E2/2560)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 รายการ

วันที่: 07/10/2559


Download เอกสารประกอบ