เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งปม.4/2560)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 20/01/2560


Download เอกสารประกอบ