เรื่อง: คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อระบบตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(E2/2560)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 08/05/2560


Download เอกสารประกอบ