เรื่อง: ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (E2/2560)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 08/08/2560


Download เอกสารประกอบ