เรื่อง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: จัดซื้อระบบตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่ ๒)

วันที่: 05/09/2560


Download เอกสารประกอบ