เรื่อง: ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟ LED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน (จ.๔/๒๕๖๑)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 05/06/2561


Download เอกสารประกอบ