เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(จ.2/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 22/11/2561


Download เอกสารประกอบ