เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) แบบที่ 2 ตำบลพลายชุมพล อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ซ.13/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 15/12/2561


Download เอกสารประกอบ