เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลพลายชุมพล อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.18/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/12/2561


Download เอกสารประกอบ