เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง (จ.24/2562)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/03/2562


Download เอกสารประกอบ