เรื่อง: ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 14/11/2562


Download เอกสารประกอบ