เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.3/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 14/01/2563


Download เอกสารประกอบ