เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ สำหรับห้อง MINI THEATRE พร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.7/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 21/02/2563


Download เอกสารประกอบ