เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านแบบจำลองระบบรถไฟและระบบราง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.10/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านแบบจำลองระบบรถไฟและระบบราง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 21/02/2563


Download เอกสารประกอบ