เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อาคาร 4-5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.4/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 28/02/2563


Download เอกสารประกอบ