เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี วท.205 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.6/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 05/03/2563


Download เอกสารประกอบ