เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ Smart Classroom สำหรับห้องเรียน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.17/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ Smart Classroom สำหรับห้องเรียน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซ.17/2563)

วันที่: 24/03/2563


Download เอกสารประกอบ