เรื่อง: ประกาศจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการและศูนย์เรียนรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 13/08/2563


Download เอกสารประกอบ