เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถังปฏิกรณ์การหมักขนาด 5 ลิตร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ซ.1/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 14/10/2563


Download เอกสารประกอบ