เรื่อง: ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 125 เครื่อง(ซ.5/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 04/12/2563


Download เอกสารประกอบ