เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อชุดส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด(ซ.12/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 04/12/2563


Download เอกสารประกอบ