เรื่อง: ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 08/12/2563


Download เอกสารประกอบ