เรื่อง: ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.19/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 14/12/2563


Download เอกสารประกอบ