เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง โรงจอดรถแทรกเตอร์พร้อมเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.4/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 30/12/2563


Download เอกสารประกอบ