เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นและหลังคา อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.5/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 30/12/2563


Download เอกสารประกอบ