เรื่อง: ยกเลิกการประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ซ.22/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 07/02/2564


Download เอกสารประกอบ