เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 125 เครื่อง(ครั้งที่ 2)(ซ.27/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 11/02/2564


Download เอกสารประกอบ