เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 03/03/2564


Download เอกสารประกอบ