เรื่อง: ประกาศประกวดราคาซื้อชุดส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2)(ซ.30/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 03/03/2564


Download เอกสารประกอบ