เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)(ซ.30/2563)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 05/03/2564


Download เอกสารประกอบ