- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
 
 
หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
   
กองกลาง
   
กองพัฒนานักศึกษา
   
กองบริการการศึกษา
   
กองบริหารงานบุคคล
   
กองนโยบายและแผนงาน
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
สำนักงานประสานการจัดการบัณฑิตศึกษา
   
สำนักงานมาตรฐานและประกันฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
หอพักทะเลแก้วนิเวศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานตรวจสอบภายใน
โครงการบริการสระว่ายน้ำ
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมศิลปะการแสดง
ศูนย์รวมภาษาจีนกลาง
   
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
©2012 Pibulsongkram Rajabhat University.