จำนวนข่าวทั้งหมด 311 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
271
ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
09/10/2557
336
 
272
ประการผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08/09/2557
372
 
273
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งปม.4/2557
20/08/2557
402
 
274
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการผลิตและการแปรรูปอาหาร (อาหารกระป๋อง)จำนวน1ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E 1/2557
20/08/2557
381
 
275
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบและการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E 2/2557)
20/08/2557
365
 
276
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/08/2557
412
 
277
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง
08/08/2557
26
 
278
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 1 หลัง
08/08/2557
351
 
279
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
06/08/2557
367
 
280
ประกวดราคารจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.3/2557)
01/08/2557
402
 
281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ
24/07/2557
30
 
282
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน
24/07/2557
370
 
283
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
24/07/2557
25
 
284
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน
24/07/2557
362
 
285
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
26
 
286
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
328
 
287
การติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
16
 
288
การติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
313
 
289
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและการประมวลผลทางกราฟิกพร้อมติดตั้ง
17/07/2557
371
 
290
ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการผลิตและการแปรรูปอาหาร (อาหารกระป๋อง) จำนวน ๑ ชุด
04/07/2557
412
 
291
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
03/07/2557
20
 
292
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ และการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด(ครั้งที่๒)
03/07/2557
386
 
293
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดควบคุมการผลิตและการแปรรูปอาหาร (อาหารกระป๋อง)
17/06/2557
463
 
294
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
17/06/2557
26
 
295
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ และการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
17/06/2557
399
 
296
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัยการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
17/06/2557
23
 
297
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมทางลาดอาคารเอนกประสงค์และหอประชุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/05/2557
562
 
298
ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference :TOR)โครงการจ้างเหมาต่อเติมทางลาดอาคารเอนกประสงค์ และหอประชุม
22/04/2557
530
 
299
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/11/2556
850
 
300
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/11/2556
819
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11