จำนวนข่าวทั้งหมด 309 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
301
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน
25/09/2556
865
 
302
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
24/09/2556
505
 
303
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
16/09/2556
559
 
304
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง)
16/09/2556
59
 
305
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๓)
16/09/2556
469
 
306
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 3) (รอบที่ 2)
06/09/2556
523
 
307
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
28/08/2556
40
 
308
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 3)
28/08/2556
540
 
309
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด
25/06/2556
725
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11