จำนวนข่าวทั้งหมด 356 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
301
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2558)
12/12/2557
485
 
302
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
03/12/2557
396
 
303
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E4/2558)
05/11/2557
450
 
304
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2558)
29/10/2557
474
 
305
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E3/2558)
29/10/2557
818
 
306
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
28/10/2557
21
 
307
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
28/10/2557
464
 
308
ประกาศประกวดราคาซื้ัอชุดปฏิบัติการเรียรรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (E1/2558)
27/10/2557
372
 
309
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง
17/10/2557
18
 
310
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/10/2557
389
 
311
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference :TOR ) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
17/10/2557
362
 
312
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
17/10/2557
20
 
313
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด
13/10/2557
334
 
314
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด
13/10/2557
50
 
315
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
09/10/2557
22
 
316
ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
09/10/2557
347
 
317
ประการผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08/09/2557
384
 
318
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งปม.4/2557
20/08/2557
414
 
319
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการผลิตและการแปรรูปอาหาร (อาหารกระป๋อง)จำนวน1ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E 1/2557
20/08/2557
394
 
320
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบและการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E 2/2557)
20/08/2557
375
 
321
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/08/2557
421
 
322
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง
08/08/2557
26
 
323
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 1 หลัง
08/08/2557
362
 
324
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
06/08/2557
378
 
325
ประกวดราคารจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.3/2557)
01/08/2557
412
 
326
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ
24/07/2557
30
 
327
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน
24/07/2557
382
 
328
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
24/07/2557
25
 
329
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน
24/07/2557
374
 
330
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
26
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12