จำนวนข่าวทั้งหมด 395 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
331
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/02/2558
564
 
332
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Feference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
03/02/2558
443
 
333
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
03/02/2558
14
 
334
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ (E5/2558)
03/02/2558
405
 
335
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานจอดรถ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน
28/01/2558
390
 
336
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ (E5/2558)
17/12/2557
20
 
337
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E5/2558)
17/12/2557
527
 
338
ประการผลการประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E.3/2558)
16/12/2557
530
 
339
ประการผลการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E.4/2558)
16/12/2557
490
 
340
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2558)
12/12/2557
528
 
341
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
03/12/2557
442
 
342
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E4/2558)
05/11/2557
492
 
343
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2558)
29/10/2557
523
 
344
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E3/2558)
29/10/2557
861
 
345
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
28/10/2557
21
 
346
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม จำนวน 5 รายการ
28/10/2557
509
 
347
ประกาศประกวดราคาซื้ัอชุดปฏิบัติการเรียรรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (E1/2558)
27/10/2557
414
 
348
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง
17/10/2557
18
 
349
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/10/2557
435
 
350
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference :TOR ) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
17/10/2557
407
 
351
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ชุด
17/10/2557
20
 
352
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด
13/10/2557
378
 
353
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 ชุด
13/10/2557
50
 
354
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
09/10/2557
22
 
355
ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
09/10/2557
388
 
356
ประการผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08/09/2557
423
 
357
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งปม.4/2557
20/08/2557
455
 
358
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการผลิตและการแปรรูปอาหาร (อาหารกระป๋อง)จำนวน1ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E 1/2557
20/08/2557
433
 
359
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบและการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E 2/2557)
20/08/2557
412
 
360
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/08/2557
464
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14