จำนวนข่าวทั้งหมด 395 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง
08/08/2557
26
 
362
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 1 หลัง
08/08/2557
403
 
363
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
06/08/2557
418
 
364
ประกวดราคารจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งปม.3/2557)
01/08/2557
451
 
365
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ
24/07/2557
30
 
366
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน
24/07/2557
422
 
367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
24/07/2557
25
 
368
ร่างขอบเขต(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน
24/07/2557
417
 
369
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
26
 
370
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
385
 
371
การติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
16
 
372
การติดตั้งครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเกษตรสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/07/2557
363
 
373
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและการประมวลผลทางกราฟิกพร้อมติดตั้ง
17/07/2557
424
 
374
ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการผลิตและการแปรรูปอาหาร (อาหารกระป๋อง) จำนวน ๑ ชุด
04/07/2557
464
 
375
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
03/07/2557
20
 
376
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ และการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด(ครั้งที่๒)
03/07/2557
436
 
377
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดควบคุมการผลิตและการแปรรูปอาหาร (อาหารกระป๋อง)
17/06/2557
521
 
378
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
17/06/2557
26
 
379
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ และการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
17/06/2557
447
 
380
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัยการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
17/06/2557
23
 
381
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมทางลาดอาคารเอนกประสงค์และหอประชุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/05/2557
613
 
382
ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference :TOR)โครงการจ้างเหมาต่อเติมทางลาดอาคารเอนกประสงค์ และหอประชุม
22/04/2557
585
 
383
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/11/2556
906
 
384
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/11/2556
871
 
385
ประกวดราคาโครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
03/10/2556
838
 
386
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25/09/2556
40
 
387
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน
25/09/2556
920
 
388
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
24/09/2556
566
 
389
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
16/09/2556
618
 
390
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง)
16/09/2556
59
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14