จำนวนข่าวทั้งหมด 395 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
391
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๓)
16/09/2556
528
 
392
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 3) (รอบที่ 2)
06/09/2556
578
 
393
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
28/08/2556
40
 
394
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 3)
28/08/2556
596
 
395
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด
25/06/2556
791
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14