ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:27
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 02/05/2561 09:55:58 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 99 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ งมป.รายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2561 - รายงานผลการเบิกจ่าย งปม.ไตรมาสที่ 2
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.