ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:26
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 02/05/2561 09:31:39 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 107 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - แจ้งผู้ยื่นขอรับทุนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบันและการนำเสนอผลงานวิจัย - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี งปม. - กนผ.แจ้งแผนการดำเนินโครงการ
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.