ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:25
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 02/05/2561 09:28:47 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 94 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การประชุมพัฒนาระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ปี2561
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.