ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:24
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 02/05/2561 09:23:52 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 90 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปี งปม.พ.ศ. 2561 หรืองบกลางปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท - การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งปม.รายจ่าย ประจำปี 2561
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.