ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:8
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/10/2561 10:30:33 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 92 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - เชิญหน่วยงาน/คณะต่างๆ เข้าประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 - รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.